Regulamin zakupów - E-stoliki.pl

E-stoliki.pl
szt.
E-stoliki.pl
szt.
Przejdź do treści
Regulamin zakupów
Regulamin zakupów serwisu www.e-stoliki.pl
§1 Postanowienia ogólne
1. Witryna www.blachmetal.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
2.  Właścicielem witryny jest: Blachmetal Karp Magdalena, ul. Świętej  Jadwigi Królowej 43a, 37-300 Leżajsk, NIP: 6020048987, Regon: 366719182,  e-mail: info@e-stoliki.pl, tel. +48 606 612575.
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5.  Ceny podane w ofertach lub wycenach są cenami brutto (zawierają podatek  VAT) lub cenami netto (bez podatku VAT) w zależności od podanej w  ofercie/wycenie informacji i kwalifikacji Klienta.
6. Towary dostępne w firmie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba , że zostało to jasno określone.

§2 Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej,
b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej,
c) telefonicznie na numery dostępne na stronie internetowej w zakładce Kontakt.
2.  Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych  pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Firma potwierdza  przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Firma ma prawo odmówić  przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w  przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do  prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3.  Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej lub  ustalone przed lub w momencie złożenia zamówienia, w szczególności:  cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład  zestawu, termin i sposób dostawy. Jeśli nie podano inaczej, towary są produkowane na zamówienie zgodnie z charakrerystyką produktu podaną w opisie.
4.  Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w  rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z  chwilą potwierdzenia Zamówienia przez firmę.

§3 Płatności
1.  Klient ma do wyboru formy płatności przedpłata lub za pobraniem. Po  potwierdzeniu przez firmę możliwości jest dostępny również odroczony  termin płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§4 Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar firma wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej).
2.  W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki  wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania  należności na rachunku bankowym firmy.

§5 Reklamacje
1.  W przypadku niezgodności towaru z umową Klient po uzgodnieniu powinien  odesłać do firmy, na koszt własny, reklamowany towar wraz z opisem  niezgodności.
2. Firma  ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od  momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
3.  Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi  nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi firma.
4.  Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne  lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie  mogą być podstawą reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy
1.  Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z  dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży firmie, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do firmy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, firma sprawdzi stan przekazanego produktu.
5.  W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru firma zwraca Klientowi zapłaconą  kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma  zostać przelana zwracana kwota.
6.  Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w  ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej oraz w przypadku wykonywania  indywidualnego towaru na zamówienie.

§7 Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2.  Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od firmy  materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3.  Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich  poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec  ich przetwarzania.

§8 Własność intelektualna
1.  Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na  stronie internetowej firmy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej  zgody firmy.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej firmy.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie firmy.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6.  Firma uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie  wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
Regulamin zakupów
Blachmetal Karp Magdalena
ul. Świętej Jadwigi Królowej 43a
37-300 Leżajsk, Polska
NIP: 6020048987
Regon: 366719182
e-mail: info@e-stoliki.pl
mobile +48 606612575

Zamówienia można składać całą dobę, odpowiadamy w miarę możliwości jak najszybciej.
Wróć do spisu treści